0
0در مقاله “داستان گویی در طراحی سایت“، من سه عنصر اصلی در داستان گویی شامل شخصیت، زمینه، محیط و عمل را توضیح دادم و روشهایی را برای شروع شامل داستان گویی در طراحی وب با استفاده از عناصر ابتدایی طراحی  پیشنهاد دادم. در این مقاله، ۱۰ سایت را مورد بررسی قرار می دهم که از […]

ادامه مطلب

مطلب ده نمونه از داستان گویی در طراحی سایت در تاریخ 25 September 2015 | 6:00 pm ، در این آدرس منتشر شده است

مشاهده ویدئو 51 بار !

Share This: