0
0
سرنوشت: بسته کردن دفتر قطر به معنای پایان گفتگوهای صلح با طالبان است؟
گفت و گو
مهمانان: محمد علی علیزاده، عضو مجلس نماینده گان / بصیر احمد یوسفی، استاد دانشگاه
شبکه تلویزیونی نور
2017Source by valibivali44
0
https://api.soundcloud.com/tracks/347380195/download?client_id=376f225bf427445fc4bfb6b99b72e0bf

مشاهده ویدئو 33 بار !

Share This: