0
0

نیمی از مردم فقیر جهان کشاورز هستند. شرکت آقای یان با ارائه خدمات پایدار به کشاورزان سنتی و فقیر بازده کشاورزان را تا سه برابر افزایش داده است، بنابراین، با افزایش بازدهی کشاورزان ، مواد خوراکی بیشتری به دست می آید، و بدین وسیله نه تنها به خود بلکه به تغذیه سالم تمامی جوامع و پیشرفت اقتصاد کمک خواهند کرد

مشاهده ویدئو 272 بار !

Share This: