0
0

شاهکارهای حافظه که هر کسی می تواند انجام بدهد.

آقای جوشا فوئر که در ایتدا یه خبرنگار بوده است برای پوشش خبری به مسابقات “قهرمانی حافظه آمریکا” می رود، و در آنجا آدم هایی را می بیند که صدها عدد تصادفی را با یک نگاه کردن حفظ می کنند یا کسانی که اشعار زیادی را با یک نگاه کردن حفظ می کردند و آدم هایی از این قبیل…
وقتی با این افراد مصاحبه می کند، آنها می گویند ما افرادی با هوش متوسط هستیم که تحت آموزش زیاد به این قدرت رسیده ایم. در نتیجه آقای فوئر تصمیم می گیرد که حافظه اش را تقویت کند و در این مسابقات شرکت کند، در آخر توانست به مقام قهرمانی در این مسابقات دست یابد.

مشاهده ویدئو 300 بار !

Share This: