0
0

هنر گمراه کردن

در این ویدئو رابینز نشان می دهد که سارقان چگونه با گمراه کردن ما وسایل ما را می دزدند.
همچنین در این ویدئو نشان داده شده است که چگونه می توان توجه کسی را کنترل کرد و رفتار انسان ها را پیش بینی کرد.

مشاهده ویدئو 300 بار !

Share This: