0
0

… به همكارم گفتم نرو گفت نمیشه،مال مردم اون توئه …
فداکاری هایی که امیدواریم هیچگاه فراموش نشه .

مشاهده ویدئو 292 بار !

Share This: