0
0

چرا فکر می کنید حق با شماست حتی زمانی که اشتباه می کنید.

دو نوع چارچوب فکری وجود دارد، چارچوب دفاع از باورهای قبلی و چارچوب فکری یافتن حقایق جدید. در چارچوب فکری دفاع از باورهای قبلی قضاوت ما به طور ناخودآگاه به سمتی هست که می خواهیم برنده شود و از شکست احساس شرمندگی می کنیم ولی در چارچوب فکری یافتن حقایق جدید افراد با شکست احساس افتخار می کنند.

مشاهده ویدئو 278 بار !

Share This: