0
0
متن و ترجمه:
ده ردت وه مالم زوو مه چووره وه (زندگیم فدایت، زود از پیشم نرو)ا
امشو وه لامان روژ بکه ره وه (امشب پیش ما شب را روز کن)ا
امشو و چن شه وه نه تیه له خه وم (چندین شب است که نمی آیی به خوابم)ا
له کی توریایده مینای چاوانم (ای نور چشمانم ای مینا جانم)ا
سرت په تی که بینم زولفانت (روسری ات را بردار زلفانت را ببینم)ا
تا گیانی شیرین بکه م قربانت (تا صد جان شیرینم را برایت قربانی کنم)ا
من غریبم برای تو و راه به جایی ندارم آخر، هر چقدر داد میزنم نمیرسه جایی آخر
دردت به جونم بی تو نمونم، امشب پیش ما بمون
تا روز بیاد امشب چند شبه که نیومدی به خوابم ای نور چشمانم
ای مینا جانم، روسری ات را بردار تا زلفهایت را ببینم
روسری ات را بردار زلفهایت را ببینم
صد جان شیرینم را برایت قربانی کنم
برایت قربانی کنم
روسری ات را بردار زلفهایت را ببینم
روسری ات را بردار زلفهایت را ببینم
صد جان شیرینم را برایت قربانی کنم
برایت قربانی کنم، برایت قربانی کنمSource by Sa144M
0

مشاهده ویدئو 47 بار !

Share This: